Ανακοίνωση

Αθήνα, 06/07/2021

Αρ. Πρωτ.: .279

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 22/04/2021 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου» της Πράξης
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης
  3. Τα υπ’ αριθμ 1/01.06.2021, 2/16.06.2021 και 3/29.06.2021 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης
  4. Την από 02.07.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/01.06.2021, 2/16.06.2021 και 3/29.06.2021 πρακτικών Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

 

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

 

Οριστικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος