Ανακοίνωση

Αθήνα, 15/02/2023

Αρ. Πρωτ.: 665

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (με δ.τ. Ο.Η.Ε.) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας, σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 1 της 14ης Φεβρουαρίου 2023 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, ανακοινώνει  τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2022/ΟΗΕ) για τη συμμετοχή σε ενέργειες συμβουλευτικής και σε επιδοτούμενα προγράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων, αποτελείται από τους Προσωρινούς Πίνακες  Κατάταξης Ωφελούμενων κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων, των επιλαχόντων και μη επιλεγέντων ωφελούμενων , ανά Τύπο Περιφέρειας (Υποέργο)  και Περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  δημοσιεύονται:

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)
 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6)

 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελούμενων στην ιστοσελίδα της ΟΗΕ: www.ohle.gr .

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων Στο Πλαίσιο Της 2/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος