Ανακοινώσεις

ΑρχικήΑνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΟΗΕ 2021

Ανακοίνωση

Αθήνα, 06/07/2021

Αρ. Πρωτ.: .279

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 22/04/2021 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου» της Πράξης
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης
  3. Τα υπ’ αριθμ 1/01.06.2021, 2/16.06.2021 και 3/29.06.2021 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης
  4. Την από 02.07.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/01.06.2021, 2/16.06.2021 και 3/29.06.2021 πρακτικών Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

 

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

 

Οριστικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Ανακοίνωση

Αθήνα, 23/06/2021

Αρ. Πρωτ.: 268

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 22/04/2021 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου» της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώνει

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ohle1954@gmail.com μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 28/06/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.

Ανακοίνωση

Αθήνα, 27/04/2021

Αρ. Πρωτ.: 229

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 22/04/2021 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου» της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020

απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021) για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 28/04/2021 μέχρι και την Παρασκευή 21/05/2021 και ώρα 16:00

 

Eπισυναπτόμενα θα βρείτε τα παρακάτω αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της ομάδας έργου

Υπόδειγμα Δ Σύμβαση Στελέχους Οικονομικού Διαχειριστή

Υπόδειγμα_Α_Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό Σημείωμα

Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ανακοίνωση για Γ.Σ.Ε.Ε

Πρόσκληση εκδήλσωσηες ενδιαφέροντος με εξωτερικό συνεργάτη:
Πρόκληση για Υ.Ε. της ΟΗΕ
Υπόδειγμα_Α_Αίτηση Υποψηφιότητας
Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό Σημείωμα
Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση για ερωτηματολόγιο ΙΝΕ

Ανακοίνωση για τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης:
Πινακας αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης