Ανακοίνωση 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2023 (Μόνο για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

ΑρχικήΑνακοίνωση 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2023 (Μόνο για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 07/8/2023

Αρ. Πρωτ.: 788

Ανακοίνωση

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (με δ.τ. Ο.Η.Ε.)ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2023/ΟΗΕ)

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε ενέργειες συμβουλευτικής και σε επιδοτούμενα προγράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 • Τεχνικές Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Green Marketing)
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Να διαθέτουν απολυτήριο Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980).

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

 • Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/
 • Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής
 • Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής).

Συμβουλευτική: Σε κάθε ωφελούμενο/η της Πράξης, θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέσω τριών (3) ατομικών συνεδριών.

Πιστοποίηση: Οι εξετάσεις Πιστοποίησης θα υλοποιηθούν είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών)είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), είτε με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως μέσω Η/Υ σε αδειοδοτημένη / πιστοποιημένη αίθουσα σύμφωνα με τοδιεθνέςπρότυποISO/IEC17024ήισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Διάρκεια Προγραμμάτων: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 150 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Επίδομα: Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) /ώρα (μικτά).

Τόπος Υλοποίησης:Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υποβολή Αιτήσεων:

 • Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 7/8/2023
 • Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 6/9/2023 και ώρα 23:59:59
 • Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΟΗΕ. https://ohle.gr/

Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την OΗE: 11/9/2023 και ώρα 23:59:59

Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στο e-mail: ohleespa@gmail.com και
 • στο τηλέφωνο 210 5234017 (ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ

Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Ανακοίνωση 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2023 (Μόνο για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)