Ανακοίνωση

Αθήνα, 30/03/2023

Αρ. Πρωτ.: 716

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 28/11/2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) στέλεχος διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνο φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης, την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίηση και την Α.Π. ΕΥΔ ΠΡ/ΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 68/09.01.2023 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 /ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020,
  3. Τα υπ’ αριθμ 1/10.03.2023, 2/14.03.2023 και 3/24.03.2023 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) στελέχους διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνο φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου της Πράξης
  4. Την από 29/03/2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/10.03.2023, 2/14.03.2023 και 3/24.03.2023 πρακτικών Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για την επιλογή 1 στελέχους διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνο φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργουτης Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2023/ΟΗΕΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για 1 στέλεχος διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνο φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργουτης Πράξης.

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2023/ΟΗΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (MIS 5047764).