Ανακοίνωση

 

Αθήνα, 20/03/2023

Αρ. Πρωτ.: 702

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 28/11/2022 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 στέλεχος διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνο φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου» της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης, την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης και την Α.Π. ΕΥΔ Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 68/09.01.2023 2η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και κωδικό MIS 5047764,

Ανακοινώνει

Τους προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων και απορριφθέντων υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2023/ΟΗΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 στέλεχος διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνο φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Κατά των προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και απορριφθέντων, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ohle1954@gmail.com μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 23/03/2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2023/ΟΗΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Απορριφθέντων υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2023/ΟΗΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (MIS 5047764)