Ανακοίνωση

 

Αθήνα, 04/04/2022

Αρ. Πρωτ.: 464

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 21/01/2022 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 στελέχη διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνους φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου» της Πράξης
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης
  3. Τα υπ’ αριθμ 1/10.03.2022, 2/22.03.2022 και 3/30.03.2022 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για την επιλογή 2 στελεχών διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνους φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου της Πράξης
  4. Την από 01/04/2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/10.03.2022, 2/22.03.2022 και 3/30.03.2022 πρακτικών Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης Υποψηφίων για την επιλογή 2 στελεχών διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνους φυσικού αντικειμένου της ομάδας έργου της Πράξης

 

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για 2 στελέχη διοικητικής υποστήριξης – υπεύθυνους φυσικού αντικειμένου της Ομάδας Έργου της Πράξης.

 

Οριστικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης Υποψήφιων της υπ’ αριθμ. 1/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5047764