ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 10/03/2023

Αρ. Πρωτ. : 692

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (με δ.τ. Ο.Η.Ε.) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας, μετά την έγκριση των Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής επιλογής ωφελούμενων, με την από 07.03.2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει τα Οριστικά αποτελέσματα επιλογής -ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ- της 2/2022/ΟΗΕ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ενέργειες συμβουλευτικής και σε επιδοτούμενα προγράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων, αποτελείται από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Ωφελούμενων κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων, των επιλαχόντων και μη επιλεγέντων ωφελούμενων, ανά Τύπο Περιφέρειας (Υποέργο) και Περιφέρεια.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δημοσιεύονται:

Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)
 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)
 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)
 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2/2022/ΟΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.