ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑρχικήΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα 08/04/2022

Αρ. πρωτ.: 466

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση :                         ΣΟΛΩΜΟΥ 65                                                                             

Ταχ. Κώδικας :           10432 Αθήνα

Πληροφορίες:            Λελητσούδη Αναστασία

Τηλέφωνο :                 210 5234017

Fax:                                2105245806

Email :                          ohle1954@gmail.com

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας 

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2-6 της ενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5047764 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

         

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Ο.Η.Ε.)

Διεύθυνση: Σολωμού 65, ΤΚ: 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5234017

 1. Τίτλος: «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764
 2. Υπηρεσίες – εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 2.602.125,00€ χωρίς ΦΠΑ. CPV 80500000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και συμπληρωματικών CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης και 79414000- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
 4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτική, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.285 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε επιλεγμένα αντικείμενα.
 5. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 6. Συνολικός προϋπολογισμός: 2.602.125,00 € χωρίς ΦΠΑ.
 7. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 10 μήνες
 8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 26.021,25 €.
 9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910081). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
 10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.ohle.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
 11. Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16.05.2022 και ώρα 18:00.
 12. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20.05.2022 και ώρα: 11:00 π.μ.
 13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 Μήνες
 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 19. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 04.04.2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της

O.H.E.

  

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

1)Διακήρυξη

2)Προκήρυξη

3)Περίληψη διακήρυξης

4)Ευρωπαικό ενιαίο έγγραφο σύμβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ