ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Αθήνα, 28/07/2022

Αρ. Πρωτ.: 544

 

Ανακοίνωση παράτασης της υπ’ αριθμ. 2/2022/ΟΗΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης έως τις 28/07/2022 και ώρα 23:59:59

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (με δ.τ. Ο.Η.Ε.) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, παρατείνεται μέχρι και τις 28/07/2022 και ώρα 23:59:59 λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων κατά την τελευταία ώρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (27/07/2022).

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων .pdf θα πρέπει να αποστέλλονται, μετά την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 02/08/2022.

 

Ειδικότερα:

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με την ενότητα: 6.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου Υποψηφιότητας) αποστέλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ohleespa@gmail.com, μέχρι τις 02/08/2022 και ώρα: 23:59:59.

Με την ένδειξη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………., ΚΑΣ: …………. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ……………………………….

 

Κατά τ’ άλλα ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της υπ αριθμ. 2/2022/ΟΗΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στο e-mail:, ohleespa@gmail.com, και
  • στα τηλέφωνα 210 5234017 – 210 5245806 (ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00).

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ

Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης (2/2022/ΟΗΕ)