Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022) της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5047764

ΑρχικήΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022) της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5047764

Ανακοίνωση

 

Αθήνα, 01/02/2022

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την από 21.01.2022 Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής για έγκριση «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης – Υπευθύνους Φυσικού Αντικειμένου της Ομάδας Έργου» της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02.09.2020, Απόφαση Ένταξης και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 970/Β3/203/11.02.2021 1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και κωδικό MIS 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020

απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022) για 2 Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης – Υπευθύνους Φυσικού Αντικειμένου της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 02/02/2022 μέχρι και την Τρίτη 08/03/2022 και ώρα 16:00

Eπισυναπτόμενα θα βρείτε τα παρακάτω αρχεία:

Πρόσκληση στελεχών διοικητικής υποστήριξης

Υπόδειγμα Α_Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό Σημείωμα

Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη Δήλωση

Υπόδειγμα Δ_Σύμβαση ΣΕΟΧ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022) της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5047764