ΣΣΣ Δημοσιού

ΑρχικήΣΣΣ Δημοσιού

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ , ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ

1. Η ΔΑ 9/1975

2. Η ΔΑ 16/1976

3. Η ΔΑ 26/1977

4. Η ΔΑ 14/1978

5. Η ΔΑ 33/1978

6. Η ΔΑ 28/1979

7. Η ΔΑ 20/1980

8. Η ΔΑ 9/1981

9. Η ΔΑ 55/1982

10. Η ΔΑ 24/1983

11. Η ΔΑ 51/1984

12. Η ΔΑ 1/1985

13. Η ΔΑ 43/1985

14. Η ΔΑ 11/1987

15. Η ΔΑ 30/1988

16. Η ΔΑ 58/1989

17. Η ΔΑ 11/1990 ( Ερμηνευτική της ΔΑ 9/1981)

18. Η ΔΑ 27/1990

19. Η ΔΑ 30/1991

20. Η ΣΣΕ της 14.12.1993 ( Π.Κ. 142/1993)

21. Η ΔΑ 26/1994 (Π.Κ. 19/1994)

22. Η ΔΑ 25/1995 (Π.Κ. 23/1995)

23. Η ΔΑ 16/1996 (Π.Κ. 9/1996)

24. Η ΔΑ 46/1997 (Π.Κ. 32/1997)

25. Η ΔΑ 6/1998 (Π.Κ. 3/1998)

26. Η ΔΑ 14/1999 ( Π.Κ. 10/199)

27. Η από 25.5.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 36/2000)

28. Η ΔΑ 14/2001 (Π.Κ. 15/2001)

29. Η ΔΑ 21/2002 (Π.Κ. 12/2002)

30. Η ΔΑ 41/2003 ( Π.Κ. 32/2003)

31. Η ΔΑ 27/2004

32. Η ΔΑ 26/2005

33. Η ΔΑ 32/2006

34. Η ΔΑ 30/2007

35. Η ΔΑ 38/2008

36. Η ΔΑ 31/2009

Β. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Από την εργοδοτική πλευρά:

Το Ελληνικό Δημόσιο

Από την εργατική πλευρά:

Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ηλεκτροτεχνίτες Και περιελιγκτές όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων , κάτοχοι των αντιστοίχων αδειών εργασίας, ήτοι μαθητευόμενοι , βοηθοί , τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επιβλέψεως, καθώς και οι ραδιοτεχνίτες και ραδιοηλεκτρολόγοι που είναι απόφοιτοι ανωτάτων, ανωτέρων μέσων και κατωτέρων επαγγελματικών σχολών και που είναι μέλη πρωτοβάθμιων οργανώσεων εργαζομένων, που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας ( ΟΗΕ ) και απασχολούνται σε όλα τα ΝΠΙΔ.

Δ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

1. Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ορίζονται από 1.1.2008 ως εξής:

α. Μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες- περιελιγκτές και βοηθοί κάτοχοι ή όχι άδειας λαμβάνουν το κάθε φορά προσδιοριζόμενο σύνολο αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης.

β. Οι βοηθοί κάτοχοι αδείας βοηθού ηλεκτροτεχνίτη μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ θεωρούνται ηλεκτροτεχνίτες και λαμβάνουν τις αποδοχές αυτών ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή όχι θέσεως ηλεκτροτεχνίτη στη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

γ. Οι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτου και ραδιοτεχνίτες, ραδιοηλεκτροτεχνίτες απόφοιτοι κατωτέρων επαγγελματικών σχολών, λαμβάνουν βασικό μισθό από 1.1.2008 ( 451,50 ευρώ).

δ. Οι κάτοχοι αδείας αρχιτεχνίτη λαμβάνουν βασικό μισθό από 1.1.2008 (469,35 ευρω).

ε. Οι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτη εργοδηγού λαμβάνουν βασικό μισθό από 1.1.2008 (497,70 ευρώ).

στ. Οι ηλεκτροτεχνίτες που είναι κάτοχοι αδείας ή πτυχίου επιβλέψεως και θέσεως ή αδείας εγκαταστάτη – συντηρητή , καθώς και οι ραδιοτεχνίτες και ραδιοηλεκτρολόγοι απόφοιτοι μέσων επαγγελματικών σχολών λαμβάνουν βασικό μισθό από 1.1.2008 (535,80 ευρω).

2. Προϋπηρεσία

Η προϋπηρεσία των μαθητευομένων , βοηθών, ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών, ραδιοηλεκτροτεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών, πτυχιούχων επίβλεψης αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών που απασχόλησαν αυτούς, θεωρημένα από την πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση των μισθωτών, εφόσον υπάρχει, αλλιώς από την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας.

3. Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής

Χορηγείται για το έτος 2009, εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής

παροχής για τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή

, με βάση το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους,

συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων πλην

οικογενειακής παροχής . που καταβάλλονταν την 31.12.08,

ως εξής:

α. για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι 1500 ευρώ, ποσό 500 ευρώ

β. για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από 1501 ευρώ, μέχρι 1700

ευρώ, ποσό 300 ευρώ

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω αποδοχών , το ποσό θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά θα χορηγηθούν με την καταβολή του μισθού το β΄ δεκαπενθήμερο του Αυγούστου με μισθοδοτική κατάσταση . Το ανωτέρω ποσό δεν θα υπόκεινται σε καμία κράτηση ,τέλος και φόρο εισοδήματος.

Η ως άνω παροχή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , χορηγείται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης τους και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου .

Τυχόν χορηγηθέντα ήδη ποσό εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου , ως έκτακτη οικονομική παροχή έτους 2009 , στους δικαιούχους της παρούσας , συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο όμοια παροχή.

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών, ραδιοηλεκτρολόγων, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης ή εγκαταστατών – συντηρητών, προσαυξάνονται:

1. Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας

Δέκα τριετιών σε ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία , 8% για τρίτη, 4% για τέταρτη πέμπτη και έκτη και 5% για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) τριετίες, του χρόνου υπολογιζόμενου για μεν τους ηλεκτροτεχνίτες από της εισόδου τους στον ηλεκτροτεχνικό κλάδο, για δε τους ραδιοτεχνίτες – ραδιοηλεκτρολόγους και τους αποφοίτους τμημάτων ΤΕΙ ηλεκτρολόγων από της ημερομηνίες της πρώτης ασκήσεως καθηκόντων της ειδικότητας αυτής σε οποιονδήποτε εργοδότη που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας .

2. Επίδομα Οικογενειακών βαρών

Επί των παραπάνω βασικών μισθών προσαυξημένων με το τυχόν επίδομα τριετιών, χορηγείται επίδομα συζύγου σε ποσοστό 10% και επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο, στα μεν άρρενα εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, στα δε θήλεα ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον αυτά τυγχάνουν άγαμα.

Τα επιδόματα αυτά χορηγούνται εις ολόκληρον στους εργαζόμενους ανεξαρτήτως του φύλου τους. ( ΔΑ 21/2002).

Σε περίπτωση που τα τέκνα, άρρενα θήλεα , σπουδάζουν σε οποιαδήποτε σχολή ανωτέρα ή ανώτατη της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια όσα απαιτούνται κατά σχολή για την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών που αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής.

Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά τέκνα , η αναπηρία των οποίων κρίθηκε οριστικά με απόφαση της Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής , το επίδομα τέκνων παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

3. Επίδομα υπευθυνότητας

Στους ηλεκτροτεχνίτες κατόχους αδείας εργοδηγού ή αδείας επιβλέψεως ή εγκαταστάτη- συντηρητή-ηλεκτρολόγου που έχουν συμπληρώσει 8 έτη από την απόκτηση αυτής της αδείας και χρονικά αντίστοιχη πραγματική υπηρεσία στα καθήκοντα αυτά, χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 2009 επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 5% που υπολογίζεται επί του βασικού τους μισθού όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ίδιο επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού και με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται και

α) Στους αρχιτεχνίτες

β) Στους ηλεκτροτεχνίτες υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι στην Υπηρεσιακή τους Μονάδα δεν απασχολείται αρχιτεχνίτης- ηλεκτρολόγος κλπ. που δικαιούται το επίδομα αυτό κατά το παραπάνω και παρέχει έτσι υπεύθυνα τις υπηρεσίες του ή η υπηρεσιακή τους Μονάδα λειτουργεί σε ομάδες εργασίας ( βάρδιες) και ορίζεται ένας ηλεκτροτεχνίτης υπεύθυνος σε κάθε βάρδια , χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία αρχιτεχνίτη, επιβλέποντος κλπ. ( ΔΑ 31/2009).

4. Επίδομα ελλιμενισμένων μέσων

Στους εργαζόμενους (περιπτώσεις του άρθρου Δ, παρ. β΄-στ) που υπάγονται στην παρούσα οι οποίοι απασχολούνται στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και σε εργασίες της ειδικότητας τους σε πλοία

Ή εν γενεί πλωτά μέσα, υποβρύχια, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή εξαρτημάτων αυτών είτε επί αυτών είτε σε συνεργεία επί υπό τη γη ανεξαρτήτως του χρόνου που εργάζονται σ’αυτές τις συνθήκες, χορηγείται επίδομα ελλιμενισμένων μέσων εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά (ΔΑ 21/2002).

5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών

Σε όλους τους μισθωτούς των περιπτώσεων του άρθρου Δ παραγρ. Β-στ, οι οποίοι εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους ή χώρους ειδικών συνθηκών όπου χορηγούνταν, προ της ισχύος του Ν.2470/97, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών στους λοιπούς εργαζόμενους, θα χορηγείται το ίδιο επίδομα ανεξαρτήτως του χρόνου παραμονής τους στους χώρους αυτούς.

Σε περίπτωση συρροής των παραπάνω επιδομάτων χορηγείται το ευνοϊκότερο για τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο σε ποσό από αυτό που λάμβανε ο μισθωτός κατά την 31.12.1996 ούτε σε ποσοστό μικρότερο του 10% επί του βασικού μισθού, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά (ΔΑ 21/2002).

6. Επίδομα επικινδύνου εργασίας

Όσοι εργαζόμενοι λαμβάνουν (εκτός) από τα αναφερόμενα στην παρούσα και άλλα επιδόματα (επικινδύνου εργασίας κλπ) που καθορίζονται με άλλες διατάξεις, θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν. Το χορηγούμενο με βάση τη ΔΑ 14/1999 επίδομα επικινδύνου εργασίας ορίζεται σε ποσοστό 20%, υπολογίζεται δε στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνει ο δικαιούχος εργαζόμενος ( ΔΑ 21/2002, άρθρο 3 περιπτ. Ζ’0.

7. Ειδικό επίδομα

α) Στους ηλεκτροτεχνίτες ανεξαρτήτως ειδικότητος και κατηγορίας που εργάζονται στο Πολεμικό Ναυτικό , λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας τους χορηγείται ειδικό επίδομα κλιμακούμενο ανά έτος ως εξής:

Από 1.1.2003 300,00 ευρώ

Από 1.1.2004 400,00 ευρώ

Από 1.1.2005 520,00 ευρώ

Από 1.1.2006 και εφ’ εξής σε 572,26 ευρώ

β) Το επίδομα αυτό δε λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 21/2002 ΔΑ. Κατ’ εξαίρεση λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας της περιπτώσεως ζ’ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 21/2002 ΔΑ, ή χορηγείται ήδη δόση του ως άνω ειδικού επιδόματος του έτους 2002, ανερχόμενη στο ποσό των 170,00 ευρώ ( ΔΑ 30/2007).

8. Επίδομα νοσοκομειακό

Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή και που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία ή σε νοσοκομεία που ανήκουν σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ καθώς και στις ανώτερες σχολές επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων, χορηγείται το ίδιο νοσοκομειακό επίδομα που χορηγείται στους λοιπούς εργαζόμενους στους χώρους νοσοκομείου.

9. Ειδική αποζημίωση (άρθρο 7 Ν.2019/92)

Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες ( περιπτώσεις του άρθρου , παρ. 1 β-στ), χορηγείται επίσης η ειδική αποζημίωση του άρθρου 7 του Ν.2019/92, η οποία ονομάστηκε ειδικό επίδομα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του Ν.2065/92.Ανέρχεται στο ποσό των 52,82 ευρώ.

10. Επίδομα τροφής

Το επίδομα τροφής που χορηγείται στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των Υπηρεσιών του Γεν. Επιτελείου Ναυτικού, χορηγείται από την 1.5.1999 και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, που εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές (ΣΣΕ 25.5.2000).

11. Επίδομα πτυχίου

Χορηγείται από 1.1.2004 επίδομα πτυχίου ύψους 17,61 ευρώ μηνιαίως στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που υπάγονται στην παρούσα ( ΔΑ 27/2004).

12. Επίδομα Προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών

Χορηγείται από 1.1.2004 στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, όπως και οι περιοχές αυτές καθορίζονται με τις ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30.10.82 ( ΦΕΚ 667 Β’) και ΔΙΔΑΔ/Φ.422175/11943, 11639 και 11981/20.12.95 (ΦΕΚ 1054 Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του Ν. 287/76 (ΦΕΚ 78 Α’) αντίστοιχα και για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτές, οριζόμενο ως εξής:

α) Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β σε σαράντα (40) ευρώ.

β) Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α με εξαίρεση τις εξ αυτών

παραμεθόριες του Ν.287/76, σε πενήντα (50) ευρώ.

γ) Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και

παραμεθόριες , σύμφωνα με τις άνω διατάξεις , σε εκατόν είκοσι (120)

ευρώ ( ΔΑ 27/2004).

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Άδεια γάμου

Εργαζόμενοι οι οποίοι συνάπτουν γάμο, δικαιούνται αδείας πέντε (5) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια του ΑΝ 539/45.

2. Άδεια πατρότητας

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ή τέκνων , ο πατέρας δικαιούται δύο 92) ημέρες άδεια με αποδοχές 9 ΔΑ 14/2001).

3. Άδεια λόγω θανάτου

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών μετά πληρών αποδοχών, σε περίπτωση θανάτου συγγενούς Α’ βαθμού. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την κανονική άδεια , γάμου ή γεννήσεως τέκνου που προβλέπεται από την παρούσα την κείμενη νομοθεσία και από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις (ΔΑ 41/2003).

4. Πρόσθετη άδεια αναπαύσεως

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 10 έτη υπηρεσίας στην Υπηρεσία που εργάζονται ή 12 έτη σε οποιαδήποτε εργασία του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα , με οποιαδήποτε ειδικότητα, χορηγείται πρόσθετη άδεια αναπαύσεως τριών (3) ημερών, εάν εργάζονται πενθήμερο, τεσσάρων (4) δε ημερών εάν εργάζεται εξαήμερο (ΔΑ 21/2002).

5. Μηνιαία ειδική παροχή- πριμ παραγωγικότητας

α) Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός από τους

εργαζόμενους σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού στους οποίους

χορηγείται πριμ παραγωγικότητας, χορηγείται μηνιαία ειδική παροχή, το ύψος της οποίας ορίζεται σε 176,00 ευρώ από 1.7.2003 με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με εκδιδόμενες ΚΥΑ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που αμείβονται με τον Ν.2470/97 και με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στους χώρους που έχουν εκδοθεί οι κατά τα ανωτέρω ΚΥΑ. Το επίδομα αυτό προκειμένου για τους αποφοίτους ΤΕΙ χορηγείται από 1.1.2006.

β) Η ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη παροχή , επίδομα ή αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους της, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της.

γ) Δε συμψηφίζεται με την ειδική παροχή:

1) Αποζημιώσεις από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.

2) Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία

3) Οδοιπορικά έξοδα που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και Ελλήνων Ευρωβουλευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1895/90, καθώς και σε υπαλλήλους που διατίθενται στα γραφεία

των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

4) Αποδοχές από κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο τομέα.

5) Η ωριαία αντιμισθία από απασχόληση στο Δημόσιο.

δ) Τα ποσά που τυχόν υπολείπονται μετά το συμψηφισμό με την ειδική

παροχή και καταβάλλονται με τη μορφή πριμ παραγωγικότητας ή

επιδόματος ευθύνης ή με την συναφή μορφή και ονομασία στους

εργαζόμενους που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας,

εξακολουθούν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και

προϋποθέσεις που καταβάλλονται αυτά στους εργαζόμενους των

λοιπών ειδικοτήτων της Υπηρεσίας τους . Ειδικά για το προσωπικό

του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ( ΥΠ. ΕΘ.Α.) που υπάγεται στην

παρούσα , θα ισχύουν οι εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, για

τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου παραγωγικότητας στους

υπαλλήλους ΥΠ.ΕΘ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

( ΔΑ 41/2003).

6. Ατομικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων

α. Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες εφόσον εργάζονται σε χώρους

ανθυγιεινούς δηλαδή χρησιμοποιούν οξέα, εργάζονται στην

φόρτιση μπαταριών, τήξη μολύβδου , υπόγειες στοές μεταλλείων,

κλπ. χορηγούνται ημερησίως αποκλειστικά σε είδος 640 γραμ.

γάλακτος απαγορευμένης της καταβολής του αντιτίμου αυτού.

β. Στο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό από τον βοηθό και άνω ,

χορηγούνται κατ’ έτος για τις ανάγκες της εργασίας 2 φόρμες, 1

ζευγάρι υποδήματα από βακέττα και καττύματα από ελαστικό ,

1 ζευγάρι ελαστικά γάντια , καθώς και ένας επενδυτής . Τα ανωτέρω

παραμένουν στην κυριότητα του εργοδότη.

7. Εργαλεία προσωπικού:

Το ηλεκτροτεχνικό προσωπικό υποχρεούται όπως φέρει μετ’ αυτού μόνο τα ατομικά εργαλεία τσέπης , ήτοι μέτρον , πένσα, κατσαβίδια, σουγιά, δοκιμαστικό (ΔΑ 20/1980).

8. Οι υπαγόμενοι στη παρούσα ηλεκτροτεχνίτες απασχολούνται στις εργασίες που επιτρέπονται από την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος που χορηγεί το ΥΒΕΤ (ΣΣΕ 25.5.2000).

9. Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων

Όσες διατάξεις προγενέστερων ΣΣΕ, ή Διαιτητικών Αποφάσεων που αφορούν στους όρους εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν

(ΔΑ31/2009).

10. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους , διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς , έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν, εφ’ όσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται (ΔΑ31/2009).