ΣΣΕ Βιομηχανιών και εργοστασιών

ΑρχικήΣΣΕ Βιομηχανιών και εργοστασιών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ

1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ

2. Η 28/1974 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

3. Η από 30.12.1974 ΣΣΕ

4. Η από 15.4.1975 ΣΣΕ

5. Η αρ. 41/1976 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

6. Η 60/1976 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

7. Η 90/1977 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

8. Η 34/1978 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

9. Η 36/1979 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

10. Η 34/1980 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

11. Η 19/1981 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

12. Η 32/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

13. Η 31/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

14. Η 65/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

15. Η 61/1984 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

16. Η 8/1985 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

17. Η 42/1985 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

18. Η 59/1989 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

19. Η 10/1990 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

20. Η 32/1990 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών

21. Η από 28.6.1991 ΣΣΕ

22. Η από 15.10.1991 ΣΣΕ

23. Η από 28.6.1992 ΣΣΕ

24. Η από 19.7.1993 ΣΣΕ

25. Η από 31.5.1994 ΣΣΕ

26. Κοινή δήλωση από 1.3.1995

27. Η από 31.5.1996 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 1997

28. Η από 1.7.1998 ΣΣΕ

29. Η από 4.5.1999 ΣΣΕ

30. Η από 25.4.2000 ΣΣΕ όπως διορθώθηκε με την από 16.6.2000 ΣΣΕ

31. Η 18/2001 ΔΑ

32. Η 27/2002 ΔΑ

33. Η 16/2003 ΔΑ

34. Η από 25.6.2004 ΣΣΕ (ισχύει και για το 2005)

35. Η από 14.6.2006 ΣΣΕ (ισχύει και για το 2007)

36. Η από 29.7.2008 ΣΣΕ (ισχύει και για το 2009)

37. H από 21.02.2011 ΣΣΕ (ισχύει και για το 2010)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Από την εργοδοτική πλευρά:
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Από την εργατική πλευρά:
Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (Ο.Η.Ε)

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στους όρους της παρούσας υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, ήτοι μαθητευόμενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες με πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής, που εργάζονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας. (ΣΣΕ 21.02.2011)

Δ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

2011

Τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαικού πληθωρισμού για το έτος 2010, δηλαδή 1,6%.

α. Μαθητευόμενοι : ηλεκτροτεχνίτες, που ασχολούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ν. 1837/89 και οι μαθητευόμενοι ραδιοτεχνίτες λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη ΕΓΣΣΕ, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, αναλόγως μειωμένο κατά χρόνο της ημερήσιας εβδομαδιαίας εργασίας τους.

β. Οι Βοηθοί, κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας, ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, καθώς και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες, αμείβονται με το κάθε φορά προσδιορισμένο σύνολο αποδοχών, ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση.

γ. Οι τεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, όλων των κατηγοριών κάτοχοι αντίστοιχης άδειας, καθώς και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης τεχνικής σχολής και αντίστοιχης άδειας: 767,09 ευρώ βασικό. Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη λαμβάνουν το μισθό του αρχιτεχνίτη από 1.1.1998. Μετά τη συμπλήρωση 17 ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη λαμβάνουν το μισθό του εργοδηγού.

δ. Οι αρχιτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, όλων των κατηγοριών κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες : 782,65 ευρώ βασικό.

ε. Οι εργοδηγοί ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι άδειας εργοδηγού, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Β’ : 828,25 ευρώ βασικό.

στ. Οι ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές αδειούχοι επίβλεψης κάτοχοι αντίστοιχης άδειας και θέσης συντηρητού, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ : 849,44 ευρώ βασικό.

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των περιπτώσεων (γ-στ) προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας οριζόμενο σε ποσοστό 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε ποσοστό 5% για τις υπόλοιπες επτά τριετίες του χρόνου υπολογιζόμενου από της εισόδου στον ηλεκτρολογικό κλάδο (ΣΣΕ 16.6.2000). Το χορηγούμενο επίδομα πολυετίας για την 4η τριετία ανέρχεται σε 8% (ΣΣΕ 30.5.2006).

Η προϋπηρεσία των μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών που απασχόλησαν αυτούς, θεωρημένα από την πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση των μισθωτών, εφόσον υπάρχει, άλλως από την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΣΣΕ 31.5.1996).

2. Επίδομα γάμου
Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων μισθών αυξημένων δια του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% και τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και μέχρι τρία, εφόσον τα μεν άρρενα δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν εργάζονται, τα δε θήλεα δεν συμπλήρωσαν το 20ό έτος της ηλικίας τους, είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία τα τέκνα, άρρενα ή θήλεα σπουδάζουν σε ανώτατες σχολές η επιδότηση παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας τους. Του επιδόματος γάμου δικαιούνται και οι χήροι – χήρες, διαζευγμένοι – διαζευγμένες και άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών (ΣΣΕ 31.5.1996)

3. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών
Σ’ όλους τους ηλεκτροτεχνίτες, οι οποίοι εργάζονται σε χώρους ανθυγιεινούς, ή κάτω από ειδικές συνθήκες, όπου χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών στους λοιπούς εργαζόμενους των χώρων αυτών, χορηγείται το ίδιο επίδομα ανεξαρτήτως του χρόνου παραμονής τους στους χώρους αυτούς. Σε περίπτωση συρροής των παραπάνω επιδομάτων (ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών), χορηγείται το ευνοϊκότερο για τους εργαζομένους (ΣΣΕ 31.5.1996).
Περιελιγκτές δικαιούμενοι επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας με άλλες διατάξεις εξακολουθούν να το λαμβάνουν υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις που προβλέπουν το επίδομα αυτό. Στον τυχόν χορηγούμενο με την διάταξη αυτή επίδομα συμψηφίζεται το όμοιο επίδομα της παραγρ. 4 της παρούσας (ΣΣΕ 31.5.1996).

Στους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται βασικά σε εργασίες της ειδικότητάς τους μέσα σε πλοία, πλωτές δεξαμενές και εν γένει πλωτά μέσα χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου στους βασικούς μισθούς (ΣΣΕ 31.5.1996)

4. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας
Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες (γ-στ) οι οποίοι εργάζονται σε εναέρια δίκτυα, ή σε δίκτυο υπό τάση, χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 20% υπολογισμένο επί του συνόλου των αποδοχών τους. Το σύνολο των αποδοχών πάνω στις οποίες πρέπει να υπολογίζεται το επίδομα επικινδύνου εργασίας αποτελείται αποκλειστικά από: α) το βασικό ή από το βασικό ημερομίσθιο, β) το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών), γ) το επίδομα γάμου (συζύγου), δ) το επίδομα τέκνων και ε) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (ανθυγιεινό ή ειδικών συνθηκών) όταν αυτό παρέχεται και στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 (ΣΣΕ 31.5.1996)

Ουδεμία άλλη προσαύξηση που συμμετέχει στο σύνολο των αποδοχών ( όπως π.χ. Επίδομα υπερωριών, νυκτερινής εργασίας, παραγωγικότητας, ελευθεριότητας του εργοδότη κλπ.) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας. Το επίδομα αυτό (επικίνδυνης εργασίας) συμψηφίζεται με τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές από τον εργοδότη. (ΣΣΕ 31.5.1996)

5. Επίδομα υπευθυνότητας
Σε όσους από τους εργαζόμενους έχουν ανατεθεί από τον εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου βάρδιας ή υπευθύνου ηλεκτρολογικού τμήματος και οι οποίοι κατέχουν απαραίτητα άδεια άσκησης επαγγέλματος πτυχιούχου συντηρητή επίβλεψης ή επαγγελματική άδεια εργοδηγού, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 10%.

6. Επίδομα ειδικών συνθηκών για απασχόληση σε πλωτά μέσα
Από 1.1.2001 στους εργαζομένους των περιπτώσεων γ – στ της παραγρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 12% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό, εφ’ όσον απασχολούνται βασικά σε εργασίες της ειδικότητας τους μέσα στα πλοία, πλωτές δεξαμενές και γενικά πλωτά μέσα. (ΔΑ 18/2001)

7. Τεχνικό επίδομα
Στους εργαζόμενους που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια προγραμματισμένων ελεγκτών PLC-βιομηχανικών αυτοματισμών και έχουν πάρει πιστοποιητικό από ιδιωτικό ή δημόσιο Κέντρο Τεχνικής Επιμόρφωσης, χορηγείται από 1.1.2008 τεχνικό επίδομα σε ποσοστό 2% υπολογιζόμενο επί των εκάστοτε βασικών μισθών και ημερομισθίων της παρούσας ΣΣΕ.

8. Γενική ρύθμιση
Στους εργαζομένους των μισθολογικών κατηγοριών γ έως στ του άρθρου 3 παραγρ. 1 της ρύθμισης αυτής, στους οποίους περιλαμβάνονται από 1.1.2001 και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ καθώς και οι ραδιοτεχνίτες και βοηθοί ραδιοτεχνίτες, καταβάλλονται κατά περίπτωση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις τα κάθε είδους επιδόματα, που προβλέπονται για τους ηλεκτρολόγους – περιελιγκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις για τους ηλεκτρολόγους – περιελιγκτές. (ΔΑ 18/2001)

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ώρες κατά εβδομάδα των μισθωτών που αφορά η ρύθμιση αυτή ορίζονται σε σαράντα (40) και οι ημέρες εργασίας σε πέντε (5). (ΣΣΕ 31.5.1996)
2. Από 1 Ιανουαρίου 1984 η 41η ώρα αμείβεται ως υπερεργασία με το αντίστοιχο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά το ποσοστό 25%.
Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Στις επιχειρήσεις που από την φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας οι ημέρες της κατά εβδομάδας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές, κάθε τέσσερις εβδομάδες και μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις εβδομάδες. Εργαζόμενοι που έχουν την εβδομαδιαία ανάπαυσή τους ημέρα Κυριακή δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν σε αυτή χωρίς την συγκατάθεσή τους.

β) Στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν στο σύνολό τους ή κατά τμήματα επτά συνεχείς ημέρες την εβδομάδα και που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας μπορούν να εφαρμόσουν το σύστημα της προηγούμενης παραγράφου εφ’ όσον συμφωνήσει με την ρύθμιση αυτή το προσωπικό τους.

γ) Στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν επίσης επτά συνεχείς ημέρες την εβδομάδα και που δεν συμφωνεί το προσωπικό στην προηγούμενη ρύθμιση, όλες οι ημέρες της εβδομάδας ανάπαυσης των εργαζομένων πρέπει να είναι συνεχόμενες με Κυριακή. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων αυτών σε προσωπικό που θα προκύψει από την ρύθμιση αυτή πρέπει οι επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόμενους που θα απασχοληθούν τις δύο υπόλοιπες ημέρες.

δ) Στις επιχειρήσεις λειτουργίας έξι ημερών οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων καθορίζονται συνεχόμενες με Κυριακή κάθε τρεις εβδομάδες.

Στις επιχειρήσεις πενθήμερης λειτουργίας οι δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες και να περιλαμβάνουν πάντοτε την Κυριακή (ΔΑ 65/83).

3. Καθιερώνεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως προαιρετική αργία για τους εργαζομένους ηλεκτροτεχνίτες που αφορά η παρούσα, δηλαδή σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόμενο, υποχρεούται να τον πληρώσει την ημέρα αυτή με προσαύξηση 75%. (ΣΣΕ 31.5.1996)

4. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας την συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, την συχνότητα της παρακράτησης (πχ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω Σωματείου. (ΣΣΕ 31.5.1996).

5. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου
Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή χορηγείται σε περίπτωση γάμου, άδεια γάμου μιας εβδομάδας. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται μία ημέρα άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 31.5.1996).

6. Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 16 εβδομάδες, Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν τον χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας 16 εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις. (ΣΣΕ 31.5.1996)

7. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη αδείας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών (3).

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φτάσει έως (3,5) τρεισήμισι μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγρ. 2 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 1483/84. (ΣΣΕ 31.5.1996)

8. Σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 9 της από 9.6.1993 ΕΓΣΣΕ που αφορούν στην άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι θα προτρέψουν τα μέλη τους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η συνεννόηση, όπου αυτή απαιτείται, σχετικά με την χορήγηση αυτών των αδειών.

Επίσης θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις αυτές όπως βελτιώθηκαν με την ΕΓΣΣΕ 1993, δεν θα πρέπει να δημιουργούν δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

9. Ετήσια άδεια
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δεκαπέντε (15) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δεκαεπτά (17) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή εικοσιπέντε (25) εργασίμων ημερών αν εργάζεται πενθήμερο.

Από 1.1.1999, εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δώδεκα (12) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δεκατεσσάρων (14) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή 25 εργασίμων ημερών αν εργάζεται πενθήμερο. (ΣΣΕ 1.7.1998)

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (ΑΝ 539/45, όπως ισχύει) μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους. (ΔΑ 27/2002)

10. Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με την παρ. 27 της από 31-5-1996 ΣΣΕ χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. (ΣΣΕ 1.7.1998)

11. Στο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό, από τον βοηθό και άνω, χορηγούνται κατ’ έτος για τις ανάγκες της εργασίας δύο φόρμες, ένα ζευγάρι υποδήματα από βακέττα με καττύματα από ελαστικό, ένα ζευγάρι ελαστικά γάντια, καθώς και ένας επενδυτής , τα οποία παραμένουν στην κυριότητα του εργοδότη. (ΣΣΕ 31.5.1996)

12. Στους παραπάνω ηλεκτροτεχνίτες, (γ – στ) εφόσον εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους δηλαδή σε οξέα, φορτίσεις μπαταριών, τήξη μολύβδου, υπόγειες στοές μεταλλείων κλπ. θα χορηγείται ημερησίως αποκλειστικά σε είδος μια φιάλη γάλακτος του ενός λίτρου, απαγορευμένης της καταβολής του αντιτίμου τούτου (ΣΣΕ 31.5.1996)

13. Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση ο εργοδότης χορηγεί σημειώματα των αποδοχών τους και των πάσης φύσεως κρατήσεων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο. (ΣΣΕ 31.5.1996)

14. Άδεια φροντίδας παιδιού
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επί πλέον μήνες. (ΔΑ 27/2002)

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. (ΔΑ 27/2002)

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. (ΔΑ 27/2002)

Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. (ΔΑ 27/2002)

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. (ΔΑ 27/2002)

15. Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους – ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο – η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούνται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (ΔΑ 27/2002)

16. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

Εργαζόμενοι με εξηρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιον εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επί πλέον άδεια με αποδοχές (ΔΑ 27/2002).

17. Άδεια θανάτου

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (ΔΑ 27/2002).

18. Επιδόματα Χριστουγέννων – Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προυποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

19. Προστασία της απασχόλησης των εξαρτημένων ατόμων κατά την περίοδο της “απεξάρτησης”

Δεν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτημένου” ατόμου εξ αιτίας της εξάρτησης, εφ’ όσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό, και για μια φορά (ΔΑ 27/2002).

20. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η απόφαση αυτή ή από αυτές που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 21.02.2011).

20. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις της από ΣΣΕ (ΠΚ 99/29.07.2008 ) καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ), για τους ηλεκτρολόγους – περιελιγκτές κ.λ.π. που απασχολούνται στη βιομηχανία όλης της χώρας και δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα (ΣΣΕ 21.02.2011).

21. Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ρύθμιση ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2009-2012 και τις προηγούμενες αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.